Regulamin konkursu kurki od lasu 23

REGULAMIN KONKURSU „KURKA – OD LASU 23”

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KURKA – OD LASU 23” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest FIRMA GASTRONOMICZNA JACHACY S C., TADEUSZA CZACKIEGO 3/5, 00-043 WARSZAWA

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.facebook.com/gospodazalewajka oraz https://www.facebook.com/dworkonstancin dniach 7 – 20 lipiec 2014 roku (do godziny 23:59:59).

 § 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny;

4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie za pośrednictwem listu e-mail przepisu kulinarnego wraz ze zdjęciem potrawy konkursowej;

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

– Nagroda główna: Pobyt w Dworze 3 dni (2 noce) ze śniadaniami dla 2 osób

– Wyróżnienie: kolacja dla dwojga w Gospodzie na kwotę 100 zł

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy:

w dniach 7-20 lipiec 2014 r. prześlą na adres marketing@dworkonstancin.plprześlą najciekawszy przepis na potrawę z kurek wraz ze zdjęciem.

 3. Organizator powoła 3-osobową Komisję,

4. Komisja wyłoni osobę, która otrzyma nagrodę główną oraz jedną osobę która otrzyma wyróżnienie.

5. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu,

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail,

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody.

 § 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 § 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.dworkonstancin.pl/pl/regulaminkurkifacebook